Category Archives: บทความยาสลบ

เรื่องเกี่ยวกับยาสลบจากทางการแพทย์

ถึงแม้ว่าทางการแพทยจะรูวาสาร oxide หรือ chloroform ส